Lämna anbud i upphandling för AM/3DP utvärderingsverktyg

 

Är ni en webbyrå eller har en verksamhet där ni jobbar med utveckling av applikationer och utvärderingsverktyg inom teknikområdet AM/3DP? I så fall bör ni titta närmare på detta designuppdrag, kring projektet RCFAM (Resource Center For Additive Manufacturing).

IUC / Stål & Verkstad bjuder nu in att lämna anbud i en upphandling för utformning av ett webbaserat AM/3DP utvärderingsverktyg. Detta inom ramen för projektet RCFAM (Resource Center For Additive Manufacturing) i Värmland / Örebro inom Tillväxtverkets projekt ”Höjd digital kompetens Värmland”, IUC Wermland AB (IUC W).

Projektet fokuserar på behovet att utveckla verktyg inom de mjuka värden som omger den fysiska AM/3DP-tekniken och hur dessa tillsammans med tekniken skapar värde för tillverkande industri. Vi utvecklar stöd för nya affärsmodeller och affärsmöjligheter som skapar ekonomiska värden i de SMF som anammar tekniken. ANSP och IUC S&V har en väl inarbetad struktur för att stödja företagen i Värmland-/Örebroregionen och har därmed skaffat sig insikter och kunskaper inom området genom en lång rad av projekt och aktiviteter. Vi kan därför tillsammans med våra partners KaU som satsar på test o utbildningslab inom AM/3DP, samt OrU som är internationellt erkända forskningsaktörer och med utbildningsprogram inom området AM/3DP, utveckla de verktyg som företagen behöver för att kunna kapitalisera på tekniken.

 

Projektmål

Projektet innebär att små och medelstora tillverkande industri- och industrinära företag (SMF) i Sverige får tillgång till verktyg som underlätta deras beslutsprocesser och sänker trösklarna för att investera i AM/3DP teknologi. Vilket stärker företagens konkurrenskraft och minskar risken för felinvesteringar på grund av missar i analys/strategifasen. De stödjande systemen får tillgång till verktyg som ger dem bättre förutsättningar att arbeta med rådgivning och därmed ett breddat användande av materialet som tas fram i projektet.

 

Effekt

Att det sker en bred spridning av AM/3DP teknolog till små och medelstora tillverkande industri- och industrinära företag i Sverige. Vilket skapar goda förutsättningar för dem att konkurrera på den globala marknaden inom sina respektive värdekedjor samt att de breddar och utvecklar nya produkter i samarbete med sina kunder. Det innebär också ett ökat förädlingsvärde och bättre effektivitet i företagen, samt att man genom oss som organisationer får tillgång till våra internationella nätverk för vidgade affärsmöjligheter i Norden och Europa. De stödjande systemen får tillgång till verktyg som ger dem bättre förutsättningar att arbeta med rådgivning och därmed ett breddat användande av materialet som tas fram i projektet.

IUC W inbjuder därför nu till att lämna anbud för den del i projektet som med utgångspunkt av de underlag som framtagits under projektets gång utforma ett digitalt-webbaserat verktyg som skall användas vid kommande rådgivningsfas inom additiv tillverkning bland SMF.

Sista anbudsdag är 2020-01-17 och uppdraget beräknas starta kort därefter och pågå till sista februari 2020.

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget nedan.

Upphandling som pdf >>

 

 


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


Anbudsförfrågan att lämna anbud gällande upphandling av utformning av ett AM/3DP utvärderingsverktyg inom ramen för projektet RCFAM i Värmland / Örebro inom TvV-projekt Höjd digital kompetens Värmland, IUC Wermland AB (IUC W)

IUC / Stål & Verkstad är en organisation som utvecklar värmländsk industri. 2016 skedde en sammanslagning av organisationerna IUC Wermland AB och föreningen Stål & Verkstad, syftet var att skapa en kraftfull organisation som adresserar utvecklingsfrågor i regionens största näring, tillverkande industri. Industrin i Värmland omsatte 2017 dryga 32 miljarder sek och är arbetsplats för ca 11 000 värmlänningar. Till detta kommer alla de företag (industrinära) som är beroende av industrin för sin verksamhet. Det finns en handfull större företag, men merparten är s k SME, dvs små och medelstora företag. IUC / Stål & Verkstads verksamhet finansieras av medlemsintäkter, ca 120 värmländska industriföretag som stöttar verksamheten, samt genom projektfinansiering. Vår största tillgång är nätverket inom värmländsk industri och kunskapen om den värmländska industrins behov.

Projektet Smart Industri Norra Mellansverige ägs av Landstinget i Dalarna och genomförs i samverkan med ett antal parter, bland annat IUC / Stål & Verkstad genom IUC Wermland AB.

 

Beställare/Uppdragsgivare

IUC Wermland AB, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad
Org. nr 556526-5211
Kontaktperson: Mattias Säfström, tel. 072-227 44 82,
mail. mattias.safstrom@staging.iucstalverkstad.se

 

Beskrivning av uppdraget

Syfte och mål: Projektet innebär att små och medelstora tillverkande industri- och industrinära företag (SMF) i Sverige får tillgång till verktyg som underlätta deras beslutsprocesser och sänker trösklarna för att investera i AM/3DP teknologi. Vilket stärker företagens konkurrenskraft och minskar risken för felinvesteringar på grund av missar i analys/strategifasen. De stödjande systemen får tillgång till verktyg som ger dem bättre förutsättningar att arbeta med rådgivning och därmed ett breddat användande av materialet som tas fram i projektet.

Vi fokuserar på behovet att utveckla verktyg inom de mjuka värden som omger den fysiska tekniken och hur dessa tillsammans med tekniken skapar värde för tillverkande industri. Vi utvecklar stöd för nya affärsmodeller och affärsmöjligheter som skapar ekonomiska värden i de SMF som anammar tekniken.

Att det sker en bred spridning av AM/3DP teknolog till små och medelstora tillverkande industri- och industrinära företag i Sverige. De stödjande systemen får tillgång till verktyg som ger dem bättre förutsättningar att arbeta med rådgivning och därmed ett breddat användande av materialet som tas fram i projektet.

I fas ett har projektet med hjälp av Devex AB tagit fram ett underlag till ett utvärderingsverktyg som i sin analoga form omfattar totalt 26 A4 sidor. Detta verktyg skall genom uppdraget utvecklas till ett digitalt/webbaserat verktyg.

Arbetet sker i samråd med IUC W, men även Alfred Nobel Science Park i Karlskoga.

 

Uppdragets omfattning

Uppdraget beräknas starta kort efter kontraktsskrivning (17 jan 2020) och varar till längst 29:e februari 2020.

 

Beskrivning av uppdraget

Sammanfattningsvis designa ett digitalt/webbaserat utvärderingsverktyg med utgångspunkt från det underlag som tagits fram i projektet under hösten 2019.

A.
Ett femtiotal formulärfält för fritext i anslutning till frågor i underlaget (blå text), samt Informations ”appar” kopplade till formulär för fritext samt möjlighet att addera länkning till externa hemsidor och dokument.

Frågeformulär med alternativa val att kryssa i samt en graf kopplad till svaren och som kan visas på flera ställen i verktyget.

Möjlighet för användaren att lägga in bilddokumentation på max 2-5 utpekade punkter.

Möjlighet att kunna markera fokusområden beskrivna i bild och text på ett ställe i formuläret (t.ex. inramning på en eller flera punkter).

B.
Säkerställa att verktyget har användarvänlighet och den kvalitet som erfordras för enkelt handhavande och tydlighet vid t.ex. förevisning eller i printad form.

C.
Medverka vid föreliggande arbetsmöten och presentation av verktyget på plats i Värmland/Örebro i anslutning till minst ett demo/presentationstillfälle under februari 2020.

D.
Leverantören driver, rapporterar och sammanställer underlag inom ramen för arbetet som genomförs i ett aktivt samarbete mellan parterna (leverantör och uppdragsgivare).

 

Leverantörens ansvar

 • Utifrån expertis och kunskap ta fram och paketera ovan beskrivna AM/3DP digitala/webbaserade utvärderingsverktyg.
 • Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med projektledning och övriga expertkompetenser i projektet.
 • Utvärderingsverktyget ska följa beställarnas riktlinjer och verktyget skall vara digitalt och webbaserat i enlighet med det framtagna underlagets intentioner.
 • Leverantören ska medverka vid releasen av verktyget under februari månad 2020 på plats i Värmland/Örebro.
 • IUC / Stål & Verkstad/ANSP har nyttjanderätt till materialet som skapas i projektet, vilket innebär rätt att lagra, framställa exemplar och tillgängliggöra materialet inom ramen för sin verksamhet. Nyttjanderätten kvarstår även efter uppdragets slutförande.

 

Rapportering

 • En tidsplan och aktivitetsplan för arbetet ska tas fram och uppdateras efter behov och i samråd med uppdragsgivaren/projektledningen.
 • Leverantören ska aktivt medverka till att tidplanen efterföljs.
 • Resultaten från uppdraget samt uppföljning av tidsplan ska kommuniceras till projektledningen i IUC / Stål & Verkstad som i sin tur rapporterar till projektägare i lägesrapporter. Slutsatser och ev. rekommendationer till projektledning ska tydligt framgå.
 • Resultatet av uppdraget skall överlämnas senast den 15:e februari 2020 i en fullt fungerande digital/webbaserad lösning där samtliga funktioner testats och godkänts.

 

Särskilda krav och villkor

Kompetenskrav på:
 • Leverantören ska ha dokumenterad bakgrund och särskild kompetens i att leverera projekt som möter behoven i ett digitalt/webbaserat utvärderingsverktyg enligt ovan.
 • Särskild vikt läggs vid att leverantören har relevanta kunskaper inom teknikområdet AM/3DP för att kunna kommunicera med personer som ansvarat för framtagningen av de underlag som skall digitaliseras för att kunna utveckla funktionerna i det digitala verktyget baserat på det innehåll som föreligger.
 • Leverantören ska ha dokumenterad erfarenhet av teknikinformationsarbete.

 

Allmänna krav och villkor

Allmänna krav på leverantörer inom IUC / Stål & Verkstad och riktlinjer för genomförandet:
 • Grundprinciper enl. LOU – Alla inköp och upphandlingar inom IUC / Stål & Verkstad baseras på grundprinciperna i LOU (1 kap, 9 §) om ickediskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessutom ska alla inköp bygga på objektivitet, affärsmässighet och konkurrens.
 • Företräda organisationen – IUC / Stål & Verkstad ställer samma krav på leverantörer vid samarbete som på den egna organisationen. Leverantörer ska, i de fall leverans av varan eller tjänsten sker med IUC / Stål & Verkstads kunder eller medlemmar som mottagare agera utifrån IUC / Stål & Verkstads intressen och företräda organisationen på ett sätt som stärker IUC / Stål & Verkstads varumärke. Leverantörer får inte utan IUC / Stål & Verkstads uttryckliga medgivande marknadsföra och sälja andra tjänster än de som levereras i IUC.
 • Sund ekonomi – Lagkrav om registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter ska vara uppfyllda. IUC / Stål & Verkstad kan kontrollera genom att ta upplysning på leverantören, eller kräva in tidigare årsredovisningar.
 • Etik och moral – Leverantören ska ha gott renommé som en etisk och moralisk samarbetspartner – IUC / Stål & Verkstad kan kontrollera genom att begära referenser från tidigare uppdrag och söka information hos tidigare eller nuvarande kunder. Anbud bedöms utifrån IUC / Stål & Verkstads Värdegrund; coacha, respektera, utveckla.

 

Upphandlingsform

Upphandlingen sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) som en direktupphandling. Om nya kompetens-/innehållskrav tillkommer och dessa ej kan tillgodoses inom ramen för denna upphandling, kommer särskild upphandling att ske. Rätten att anta flera leverantörer förbehålls. Ingen ersättning lämnas för anbudsgivning.
I den händelse nya eller förändrade förutsättningar eller påverkande beslut fattas, kan upphandlingen komma att avbrytas.

 

Anbudsgivning

Anbudets form och innehåll

Anbudet ska vara skriftligt på svenska språket och överensstämma med förfrågningsunderlaget.
Presentation av företaget, organisationsnummer, namn på tilltänkt-(a) person- (er) med CV, beskrivning av företagets kompetens, erfarenhet och kapacitet.
Beställaren förutsätter att anbudsgivaren skaffar sig nödvändig kännedom om förutsättningarna för tjänsten genom muntlig eller skriftlig kontakt.
Leverantör kan uteslutas från deltagande i utvärdering om denne inte inlämnat begärda uppgifter, lämnat oriktiga eller ej styrkta uppgifter eller om företaget på grund av inkomna uppgifter ej bedöms ha erforderlig kompetens eller finansiell styrka att leverera efterfrågad tjänst.

Upplysningar under anbudstiden

Sista dag att ställa frågor är 2019-01-15

Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras eller förtydligas med anledning av frågor eller av annan anledning kommer kompletteringar snarast att sändas till alla kända anbudsgivare.

 

Inlämning

Anbudet ska skickas med E-post till mattias.safstrom@staging.iucstalverkstad.se

 

Avtal

Avtal är slutet först när båda parter undertecknat skriftligt avtal.

 

Sista anbudsdag och giltighetstid

Skriftligt anbud ska vara IUC / Stål & Verkstad tillhanda senast den 2019-01-17 och vara giltigt två månader efter anbudstidens utgång. Offerten ska referera till denna offertbegäran.

Avtalsvillkor/kommersiella villkor

Avtalstid är 2019-01-17 – 2019-02-29

Pris

Enligt fast pris 200 000 SEK exklusive moms där samtliga kostnader för uppdraget ingår inklusive resekostnader, material, kostnader för paketering osv. Vid prissättning av uppdraget ska därför anbudsgivare ta hänsyn till samtliga kostnader vid beräkningen av angiven timkostnad.
Betalning sker via faktura som skickas efter uppdragets slut och med betalningsvillkor 30 dagar.

 

Utvärdering/tilldelningskriterier

En första utvärdering kommer att ske där endast anbudsgivare som uppfyller allmänna och särskilda krav enligt detta förfrågningsunderlag är kvalificerade för fortsatt utvärdering.
Valet av leverantör kommer att vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån följande kriterier som kommer att vägas samman:

 • kompetens och erfarenhet inom angivna särskilda krav på anbudsgivare (100 %)
Dela:
Tillbaka