Bred och unik strategi för industrins omvandling i Norra Mellansverige

Industrin står globalt inför stora utmaningar och förändringar. Digitalisering, automatisering, kompetensbrist, globalisering, klimat och grön omställning är exempel på områden som kommer att ha stor påverkan på företagen. 
Nu har regionerna i norra Mellansverige, Gävleborg, Dalarna och Värmland, har tagit fram en gemensam strategi för en industriell omvandling. Utgångspunkten är hur industrin ska kunna ställa om och bibehålla sin konkurrenskraft.

Utgångspunkten är hur industrin ska kunna ställa om och bibehålla sin konkurrenskraft

-Efter flera års arbete med insatser från många aktörer som lagt tid, energi och engagemang, är nu den gemensamma Strategin för industriell omvandling i Norra Mellansverige, politiskt förankrad och beslutad, berättar Mattias Säfström, VD för det värmländska industriklustret IUC / Stål & Verkstad, som också är en av initiativtagarna.
Regionala utvecklingsnämnden fattade på onsdagen beslutet om att anta strategin. Nämnden gav också regiondirektörerna i uppdrag att ta fram en handlingsplan för industriell omvandling med utgångspunkt från strategin i samverkan med aktörer från näringsliv, akademi, offentlighet och civilsamhälle.
Mattias förklarar vidare att beslutet är unikt på två sätt.
-För det första så är det historiskt i den mening att det är första gången som de tre regionerna på politisk nivå beslutar om en gemensam inriktning i arbetet med näringslivsutveckling. För det andra så är det en tydlig fingervisning om att industrin är ett prioriterat område i alla tre länen och att regionerna vill jobba koordinerat för att skapa än bättre förutsättningar för industriföretagen.
-Nästa steg är nu alltså en tydlig och konkret handlingsplan där vi kommer att trycka på att aktiviteter och insatser ska starta snarast.
Läs hela strategin här >>


Fakta om Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige:

Målet med strategin är en stark, hållbar och innovativ industri i NMS-Norra Mellansverige, som tar tillvara på möjligheterna i industrins omvandling.

En strategi för industriell omvandling handlar både om att ta tillvara på de möjligheter som pågående omvandlingsprocesser ger, men också om att hantera och bemöta befintliga utmaningar inom industrin.

Fem huvudsakliga utmaningar i Norra Mellansverige som strategin tar sin utgångpunkt i är:
 • Låg innovationskapacitet i små och medelstora företag
 • Bristande matchning av företagens kompetensbehov och arbetskraftsutbud
 • Låg utgifts- och investeringsnivå inom forskning och innovation
 • Starkt beroende av internationalisering, men låg grad av internationalisering av små och medelstora företag
 • Bristande strategisk samordning och styrning
Prioriteringar och steg som tar oss framåt

Strategin bygger på sex prioriteringar. Fyra av dessa är en form av kärnprioriteringar som avser insatser som alla är nödvändiga för att förverkliga en industriell omvandling i Norra Mellansverige.

 • Resurser och kapacitet för innovation – Utveckla ett system som säkerställer att NMS har de kunskapsflöden, de resurser och den infrastruktur som krävs för framgångsrika innovationsprocesser.
 • Ökad närvaro i globala värdekedjor – Profilera regionen internationellt och underlätta för små och medelstora företag att verka i internationella samarbeten och på internationella marknader.
 • Stärkt omställningsförmåga för små och medelstora företag – Säkerställ att det finns stöd och verktyg för små och medelstora företag att öka kapaciteten och möjligheterna till omvandling kring digitalisering och affärsmodeller.
 • Kompetenser för en attraktiv industri – Utveckla industrins attraktionskraft och säkerställ att det finns utbildningar och system för alla grupper, som är anpassade efter industrins befintliga och framtida behov av kompetens.
 • Grön och cirkulär industri – Denna prioritering är integrerad i genomförande av samtliga föregående prioriteringar och söker säkerställa att omvandlingen genomförs på ett sätt så att den verkar i enlighet med och även till nytta för samhällets bredare omvandling till ett hållbart samhälle med en grön och cirkulär ekonomi.
 • Strategisk styrning och samordning – Ett gemensamt stöd för industriell omvandling i NMS som möjliggör kraftfullare genomslag och undviker uppsplittring av insatser.

Läs hela strategin här >>

Dela:
Tillbaka