En hållbarhetsmodell för industrin

 

Hållbarhet ger affärsnytta! Nu kan vi hjälpa er komma igång, göra det konkret och relevant.

Många företag upplever begreppet ”hållbarhet” som abstrakt. En vanlig uppfattning är att det enbart handlar om strategiskt miljöarbete men vi tittar också på de sociala och ekonomiska faktorerna. Alla hör ihop.

”Förr eller senare kommer en hållbar utveckling av företagets verksamhet vara en förutsättning för att kunna behålla stora kunder”


Det kan till exempel handla om
hur ett företaget blir en attraktiv arbetsgivare, attraherar ny kompetens och jobbar jämställt, marknadsför sig och bygger varumärke eller hur det skapar tillväxt och ökad lönsamhet genom att jobba energieffektivt och utifrån cirkulär ekonomi.

Kraven ökar. Förr eller senare kommer en hållbar utveckling av företagets verksamhet vara en förutsättning för att kunna behålla stora kunder och fortsätta att vara en relevant leverantör, även i framtiden.

Nords International i Molkom har genomfört hela Hållbarhetsmodellen. VD Simon Hedberg berättar mer.

IUC Stål & Verkstad har därför tagit fram en modell och process tillsammans med IUC Dalarna, som bygger på flera steg, för att hjälpa företag att komma framåt i sitt hållbarhetsarbete.

Slutprodukten i modellen skall vara en konkret handlingsplan men också ett marknadsföringsmaterial där man tydligt kan visa kunderna hur man skapar värde genom ett hållbart utvecklingsarbete.

En Hållbarhetsmodell i flera steg. Klicka på bilden för att förstora.

Vår Hållbarhetsmodell i korta drag

Vi börjar med att kompetensutveckla och utbilda företagen med hjälp av spetskompetens från hållbarhetsexpert.

I nästa del tar vi reda på företagets ambitionsnivåer.

De följande momenten handlar om att analysera hållbarhetspåverkan i företagets värdekedja. Dels tittar vi utifrån vad företaget själva tycker, sedan tittar vi på vad företagets intressenter tycker, detta görs genom intressentdialoger.

Utifrån de samlade svaren så plockas de väsentligaste hållbarhetsaspekterna ut.

Som sista del dokumenteras resultaten och marknadsföringsmaterial tas fram.

Björn Jonasson om Hållbarhetsmodell för industrin.

Vill du veta mer?

Kontakta Björn Jonasson så berättar han mer. bjorn.jonasson@iucstalverkstad.se eller på 070-367 03 22


LITET HÅLLBARHETSLEXIKON

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987 (Brundtland rapporten). En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Globala målen innefattar alla tre dimensioner.

Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Cirkulär ekonomi

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbar utveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning. En Cirkulär Ekonomi syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider”. I praktiken betyder cirkulär ekonomi att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över.