Vi stöttar, vägleder och inspirerar

IUC / Stål & Verkstad är ett ideellt nätverk som ägs och styrs av värmländsk industri. Vi jobbar med att stödja och coacha industriföretagen utifrån deras olika behov. Det kan gälla utveckling och förbättring inom kompetensförsörjning, marknadsföring, effektivisering, materiallära, digitalisering, finansiering, robotisering, hållbarhet och miljö.

 

Oberoende vilka behoven är har vi kunskaperna, engagemanget och resurserna för att ge det stöd er verksamhet behöver för att kunna utvecklas och skapa ökad konkurrenskraft.

IUC / Stål & Verkstad startar och driver projekt, aktiviteter och program som skall generera ökad innovationskraft hos industriföretagen i Värmland.

Vi påverkar och samverkar med vår omvärld. Exempelvis kommunal och regional politik, arbetsmarknadens parter, akademi och utbildningsanordnare.

Vi erbjuder program och utbildningar i lean och produktionseffektivitet samt ger vägledning om finansiering och ekonomiskt stöd, vilka möjligheter som finns, vart man vänder sig och vilka kontakter man skall ta.

Det personliga mötet med företagen är centralt och grundläggande för IUC / Stål & Verkstads uppdrag och engagemang. Vi lägger därför stor vikt vid att möta medlemmarna direkt ute på företagen, i deras verklighet.

Bli medlem
Är du nyfiken och vill veta mer om medlemsskap i IUC / Stål & Verkstad, hittar du all info här >>

Du kan också kontakta oss direkt. Mattias Säfström, medlemsansvarig, når ni på tel 072-227 44 82 eller mattias.safstrom@iucstalverkstad.se.

Välkommen till IUC / Stål & Verkstad!

 


Du finner oss på Karlstad Innovation Park på Sommargatan 101A.

 

 

Samarbetspartners

IUC Sverige

IUC – nätverket

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk. Vår unika förmåga är att aktivt och konkret identifiera små och medelstora företags verkliga behov för tillväxt. Utifrån detta arbete kan vi starta och driva projekt och processer som främjar industriell utveckling.

 

IUC – processen 

IUC / Stål & Verkstad skall identifiera företagsspecifika resp. gemensamma behov hos målgruppsföretagen och därefter initiera projekt för att lösa behoven och se till att de utförs. Under utförandefasen och efter projekten skall arbetet utvärderas och resultaten återföras till ledning och medarbetare som grund för förbättringar.

 

Klicka på figuren för att zooma in i ett nytt fönster >>

TBN-analys

TBN (Tillväxt i Befintligt Näringsliv) är ett analysverktyg för kartläggning av tillväxtmöjligheter i SMF – Små och medelstora företag. Ett analysverktyg för att kartlägga företags behov inom de fem strategiska områdena Organisation, Produktion, Personal, Produkt och Marknad samt att företagen också anger prioriteringar de kommande åren.

 

Regionala IUC-bolag

IUC Sverige >>