400 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 400 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige har nu tagit fram en fjärde rapport om hur Sveriges små och medelstora industriföretag arbetar med hållbarhet. Rapporten bygger på intervjuer som genomförts inom ramen för Omställningslyftet.

Industriföretagen som intervjuats är mikroföretag (<10), småföretag (11–50) och medelstora företag (51–249).

89 % av de intervjuade företagen anser att de har utvecklingsbehov i verksamheten. En lika stor andel, 89 %, anger att kompetensförsörjningen är viktig för verksamheten.

Dominerande områden för utveckling i nuläget är:
Produktionseffektivisering – 76 %
Kommunikation med kunder/leverantörer – 74 %
Kompetensfrågor – 73 %
Produktionsplanering – 73 %
Medarbetarfrågor – 71 %
Hållbarhet – 70 %

Inom 1-2 år framåt anger företagen att deras utvecklingsområden är omställning av verksamheten, automation/robotik, förnyelse, innovation, klimat, digitalisering och material/materialförsörjning.

Detta är den fjärde rapporten inom Omställningslyftet. Uppdaterade rapporter kommer att publiceras löpande.

För mer info kontakta Johan Skogström 070-601 08 96 eller johan.skogstrom@iucstalverkstad.se


Fakta Omställningslyftet

Det nationella programmet Omställningslyftet (OL) riktat till små- och medelstora industri- och industrinära företag (SMF) har fångat en aktuell bild av hur, samt i vilka former, företagsföreträdare idag jobbar med hållbarhetsfrågor. Bilden visar att hållbarhet, klimat- och miljöfrågor har stor betydelse. Hållbarhet i allmänhet, och direkta omställningsprocesser i synnerhet, är av stor vikt för att öka SMF:s framtida affärsmöjligheter.

Kontakten med SMF innebär att initiera och inspirera till omställning. I OL-intervjuerna ges möjlighet att lyfta upp flera för företagen viktiga områden att affärsstrategiskt förhålla sig till i framtiden. Genom att involveras i programmet OL kan intresserade industriella SMF ta del av aktiviteter såsom workshopinsatser, fördjupande analyser, coachning och matchande kunskapsstöd i ett lite längre perspektiv.

Intervjuerna genomförs som en diskussion med ett antal värderande frågor inom flera olika områden, alltid med möjlighet till egna kommentarer. Fokus i intervjun är företagets utvecklingsbehov och hur insatserna kan möta dessa behov och skapa en helhet för att stärka företagets utveckling.

Dela:
Tillbaka