IUC / STÅL & VERKSTAD VISION

Värmlandsindustrin – Effektiv, kompetent och innovativ.
Investerar och skapar hållbar tillväxt.

 

Att genom organisationens breda nätverk och stora kunskap om behoven i Värmländsk industri; initiera, genomföra och utvärdera utvalda aktiviteter som syftar till att öka målgruppens effektivitet, kompetens, innovationsförmåga och investeringsvilja. Gemensamt för aktiviteterna är den röda tråden Hållbarhet. Vidare ska organisationen agera som brobyggare mellan företag och andra organisationer/samarbetspartners där motsvarande aktiviteter kan tillhandahållas på ett effektivt och kompetent sätt, samt verka för att samarbeten och erfarenhetsutbyten sker mellan företagen.

Fotograf: Beyond Design

Värmlandsindustrin – Effektiv, kompetent och innovativ.
Investerar och skapar hållbar tillväxt.

 

Att genom organisationens breda nätverk och stora kunskap om behoven i Värmländsk industri; initiera, genomföra och utvärdera utvalda aktiviteter som syftar till att öka målgruppens effektivitet, kompetens, innovationsförmåga och investeringsvilja. Gemensamt för aktiviteterna är den röda tråden Hållbarhet. Vidare ska organisationen agera som brobyggare mellan företag och andra organisationer/samarbetspartners där motsvarande aktiviteter kan tillhandahållas på ett effektivt och kompetent sätt, samt verka för att samarbeten och erfarenhetsutbyten sker mellan företagen.

Basverksamhet

  • Medlemsaktiviteter
  • Utvecklingsaktiviteter
  • Samarbeten med offentlighet och akademi
  • Trendspaning

 

Syfte; Verkställ affärsidé genom aktiviteter, upprätthålla/ utveckla nätverket av företag samt kunskap om företagens behov för att kunna återinvestera i utveckling av aktiviteterna (utveckla aktiviteterna).

 

PROJEKTVERKSAMHET

Utvecklingsinsatser och projektaktiviteter baserade på identifierade behov inom basverksamheten. Utveckling av aktiviteter som blir framtida innehåll i basverksamheten.

Mer info om aktuella projekt hittar du här

Arbetsmodell

)

IUC-PROCESSEN

IUC / Stål & Verkstad skall identifiera företagsspecifika resp. gemensamma behov hos målgruppsföretagen och därefter initiera projekt för att lösa behoven och se till att de utförs. Under utförandefasen och efter projekten skall arbetet utvärderas och resultaten återföras till ledning och medarbetare som grund för förbättringar.

TBN (TILLVÄXT I BEFINTLIGT NÄRINGSLIV)

Kartläggning av tillväxtmöjligheter i SMF. Analysverktyg för att kartlägga företags behov inom de 5 strategiska områdena Organisation, Produktion, Personal, Produkt och Marknad samt att företagen också anger prioriteringar de kommande åren.

PROGRAM / TJÄNSTER

Nedladdningsbara foldrar med mer information finns längst ner på sidan.

FORSKNING & UTVECKLING

Koppling till och samarbete med de svenska instituten och lärosätena.

 

 

VERKSAMHETSUTVECKLING

LEAN PROGRAM
Ett utvecklingsprogram under 12 månader baserat på 5S, som skapar förutsättningar för en rationell och väl fungerande arbetsplats. (Kontakta oss för mer information)

PRODUKTIONSLYFTET
Nationell satsning för införande av Lean i SMF. Pågår under 18 månader.

LEAN AFFÄRSMODELL
Ett utvecklingsprogram under 18 månader som fokuserar på företagets affärsmodell.

LEANNÄTVERKET
LEAN-nätverk Wermland ett erfarenhets- och förnyelsenätverk för alla som arbetar med utvecklingsfrågor med anknytning till Lean Produktion. Nätverket drivs av IUC / Stål & Verkstad och samarbetar med den nationella satsningen Produktionslyftet (www.produktionslyftet.se) och Swerea IVF.

PROGRAM / TJÄNSTER

Nedladdningsbara foldrar med mer information finns längst ner på sidan.

FORSKNING & UTVECKLING

Koppling till och samarbete med de svenska instituten och lärosätena.

 

 

VERKSAMHETSUTVECKLING

LEAN PROGRAM
Ett utvecklingsprogram under 12 månader baserat på 5S, som skapar förutsättningar för en rationell och väl fungerande arbetsplats. (Kontakta oss för mer information)

PRODUKTIONSLYFTET
Nationell satsning för införande av Lean i SMF. Pågår under 18 månader.

LEAN AFFÄRSMODELL
Ett utvecklingsprogram under 18 månader som fokuserar på företagets affärsmodell.

LEANNÄTVERKET
LEAN-nätverk Wermland ett erfarenhets- och förnyelsenätverk för alla som arbetar med utvecklingsfrågor med anknytning till Lean Produktion. Nätverket drivs av IUC / Stål & Verkstad och samarbetar med den nationella satsningen Produktionslyftet (www.produktionslyftet.se) och Swerea IVF.

Foldrar

Lean Affärsmodell Produktionslyftet Lean-nätverk Wermland