Värmlands största nätverk för industrin

Sedan 1995 har IUC Stål & Verkstad främjat utvecklingen hos de tillverkande industriföretagen i Värmlandsregionen. Kärnan i verksamheten är nätverket av medlemsföretag och kunskapen om företagens behov. Utifrån det startar vi och driver projekt, aktiviteter och program med syfte att öka innovationsförmågan och stärka konkurrenskraften.

 

Samverkan och påverkan
Vi samverkar med och påverkar vår omvärld. Exempelvis kommunal och regional politik, arbetsmarknadens parter, akademi och utbildningsanordnare. Allt för att ge industriföretagen i Värmland bästa möjliga förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt.

Viktigaste frågorna för industrin
IUC / Stål & Verkstad styrs av de frågor som är viktiga för värmländsk industri; innovation, kompetensförsörjning, marknadsföring, affärs- och produktutveckling, digitalisering och automation.

LEAN och effektivitet
Vi erbjuder program och utbildningar i lean och produktionseffektivitet samt ger vägledning om finansiering och ekonomiskt stöd, vilka möjligheter som finns, vart man vänder sig och vilka kontakter man skall ta.

Det personliga mötet
Det personliga mötet med företagen är centralt och grundläggande för IUC / Stål & Verkstads uppdrag och engagemang. Vi lägger därför stor vikt vid att möta medlemmarna direkt ute på företagen, i deras verklighet.

Du finner oss på Innovation Park i Karlstad.

Samarbetspartners

IUC Sverige

IUC – nätverket

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra –ett innovationsnätverk. Vår mest unika förmåga är att aktivt och konkret identifiera små och medelstora företags verkliga behov för tillväxt. Utifrån detta arbete kan vi starta och driva projekt och processer som främjar industriell utveckling.

 

IUC – processen 

IUC / Stål & Verkstad skall identifiera företagsspecifika resp. gemensamma behov hos målgruppsföretagen och därefter initiera projekt för att lösa behoven och se till att de utförs. Under utförandefasen och efter projekten skall arbetet utvärderas och resultaten återföras till ledning och medarbetare som grund för förbättringar.

 

Klicka på figuren för att zooma in i ett nytt fönster >>

TBN-analys

TBN (Tillväxt i Befintligt Näringsliv) är ett analysverktyg för kartläggning av tillväxtmöjligheter i SMF – Små och medelstora företag. Ett analysverktyg för att kartlägga företags behov inom de fem strategiska områdena Organisation, Produktion, Personal, Produkt och Marknad samt att företagen också anger prioriteringar de kommande åren.

 

Regionala IUC-bolag